Telefon: 0216 305 35 08    Adres: E-5 Maltepe Köprüsü Atatürk Cad. No:154/3 Maltepe/İSTANBUL

Veteriner | VESİCA UltİNARİA (SİDİK KESESİ)


Veteriner |

VESİCA UltİNARİA (SİDİK KESESİ)

Sidik kesesini inceleyiniz.

Sidik kesesi armut biçiminde bir organdır. Corpus vesici genişç( olup, dolu olduğu zaman C. abdominis’e taşar. Daha önce belirtilen ligıı mentler ile yerinde tesbit edilir, vertex’i belirgindir.

Vesica urinaria’nın collum’undan urethra başlar, tam burada prostat bezi yer almıştır. Köpeklerde prostat pek büyüktür. Ancak, diğer hayvanlarda görülen vesicula seminalis ve gl. bulbo uretharalis yoktur. Prostatın hipertrofisi’de köpeklerde pek görülmez. Dişide urethra hemoıı hymen’in gerisine açılır. Bu bölge duvarını bulbus vestibuli çevreler. Hymen’itemsil eden dürümün cranial’inde vagina (döl yatağı) yer alır

Cornu uteri’ler iki adet olup, bunlar

teşkil eden kaslara giderler. Damarın devamı aynı isimdeki

 

vena ile beraber m. psoas major’un lateral kenarında n. cutaneus femoralis lateralisile birleşir. Bunları hemen bacağın cranial’inde bulmak mümkündür. Bel bölgesine ventral’den bakıldığı zaman yan yana üç tana kas görülür. Bunlar medial’den lateral’e doğru, m. psoas minor, m. psoas major ve m. quadratus lumborum’dur. M. psoas minor daha ziyade nedinözdür. M. psoas major, ilium’dan çıkar m. iliacasile birleşir ve m. ilio-psoas olur ve os femoris’in tuberculum minus’xxrwiyapışır.

 

Aorta,

VII.

 

lumbal omur hizasında sağlı, sollu a. iliaca externabangönderdikten sonra yine sağlı sollu, A. iliaca internabanverir ve kendisi o. sacralis mediaolarak devam eder. A. iliaca interna önce A. umbilicalis’i verir ki bu damar bilâhare, tıkanır ve lig. teres vesicae olur, A. gluteus cranialis, A. gluteus caudalis’i verdikten sonra, A. pudenda interna olur. A. urogenitalis’ten dişide a. vaginalis, a. urethralis gibi, erkekte A. prostatica, A. urethralis gibi kollara ayrılır. A. pudenda interna, erkekte, a. dorsalis penis , dişide, a. perinealis, a. clitoridis adında kollara ayrılır.

 

caudal’de corpus uteri’yi işkil ederler. İşte corpus uteri ile vagina arasında cervix uteriyer alır i bunun iki tane canalis cervicis’i vardır. Vestibulum bölgesinde ise ?kek penis’in homologu clitorisbulunur. Bu, fossa clitoris içindedir. litoris erektil dokudan oluşur ve nihayet en caudal’de dişi genital oranlarının sonu vulva bulunur. Bunun da iki labium’u vardır.

 

Aorta,

a. mesenterica caudalis’i verdikten sonra sağlı sollu olarak 'keklerde A. testicularis’ler dişilerde A. ovarica’lan ile ilgili organla- ı gönderir ve VI. ve VII.

 

lumbal omurlar arasında sağlı sollu A. cir- imflexa ileum profunda’lan verir. Bu damar, karnın yan duvarını