Telefon: 0216 305 35 08    Adres: E-5 Maltepe Köprüsü Atatürk Cad. No:154/3 Maltepe/İSTANBUL

Veteriner | SCROTUM


Veteriner |

SCROTUM

Erkek köpekte umbilicus’un (göbek) hemen caudal’inde preputium (çav torbası) bulunur. Bu penisi saran deriden bir teşekküldür. Penis’in pars longa glandis’i ile bulbus glandis'ini içine alır. Esas olarak bir dış tabakası ki bu tamamen deridir, bir de içi tabakası vardır. İç tabakada

parietal ve visceral tabakaları taşır. Parietal tabaka, karın derisinin preputium’un dış deliğini yaptıktan sonra geriye doğru penis’in üst

kısmında bulbus glandis’ in ortalarına kadar devam eden kısmıdır. Bu,

iva ederler. Preputium’un caudal’inde scrotum yer alır. Bunlar sağlı, lu iki torba olup testis’leri muhafaza ederler. Yukarıda yapılan ensiz- ı preputium’un yan tarafından scrotum’ların arasından (raphe

scroti) bis’e kadar uzatılır. Praputium’un dış deliği bazen anormal derecede çiik olur ve penis’in dışarı çıkmasına mani olur (phimosis). Bu ligin içeriye dönmesi neticesi (penis dışarıya çıktıktan sonra) glans nis preputium içerisine dönmeyebilir (paraphimosis), visceral ve pa- ıtal yapraklar iltihaplanınca (balanitis) oluşur. Bu da lokal olarak te- vi edilebilir.

Köpekte orta hattın her iki tarafından sıra halinde 5 çift meme başı lunur. Her bir meme (mamma) bir meme başına (papilla mammae) hiptir. ilk ikisi (

cranialçift) pectoral yahut thoracic, ikinci çift abdom- f»l son çift ise inguinal olarak bulunur.

Deriyi papillaların {papilla mammae) etrafında yuvarlak olarak stikten sonra deriyi sırta doğru ayırınız. Her hayvanda memeler iyi lişmez. Ancak fonksiyonel durumda olan memelerde büyük bir corpus ammae görülür. Corpus mammae glanduler doku (paranchyma), ığdoku (stroma) dan oluşur ve deri ile sarılmıştır. Corpus, sinüs lactif- us yani süt toplanma boşluklarını ihtiva eder. Bu boşluklar ayrıca palla mammae içine de uzanır.

Ductus papillares, papilla mammae inde bulunan süt boşluğunun bir devamıdır. Ancak ductus papillares î sinüs lactiferus’un papilla mammae içindeki ventral nihayeti asında sphincter papillae bulunur. Bu sphincter sütün istenmediği za- anlarda memeden akmasına mani olur. Köpek meme başında 7-16 ka- ır ductus papillares vardır. Hiç şüphesiz her biri bir deliğe (ostium pa- llare) sahiptir. Cranial ilk iki meme kompleksinin lenfi ayrı ayrı lenf imarları ile ln. axillaris’eyahutta ln. inguinalis superficialis’e akar, audal abdominal ve inguinal memenin lenfi ise inguinal lenf yumruma gider. Eğer, kanser bir taraftaki bir meme kompleksinde görülürse sıradaki memeleri vücuttan ayırmak en emin şirurjikal tedbir olur, demeler bir çok infeksiyonlara ve değişimlere maruz kalır. Örneğin; astitis, aplasia, hypoplasia hatta tümörler. Uterus, ovarium’un alınma- halinde dişi köpekte, meme tümörleri nadiren görülür.