Telefon: 0216 305 35 08    Adres: E-5 Maltepe Köprüsü Atatürk Cad. No:154/3 Maltepe/İSTANBUL

Veteriner | OVARİUM (YUMURTALIK)


Veteriner |

OVARİUM (YUMURTALIK)

Ovarium’lar küçük hemen hemen 2 cm. kadardır. Bunlar ekseriya böbreklerin 1-2 cm. caudal’inde yer alırlar. Sağdaki

 

duodénum ile karın duvarı arasındadır. Her ikisi de bursa ovarii adındaki periton keseleri içinde bulunur. Bu keseyi teşkil eden iki yaprak mesosalpinx ve lig. ovarii proprii olarak cornu uteri’ye uzanır. Ovarium’un yüzü bir çok folli- culler gösterir. Ovarium’un hilus’u belirgin değildir. Mesosalpinx’de tuba uterina zikzaklı bir seyir gösterir. Bu 5-8 cm. uzunluğundadır, bunun ovarium tarafındaki nihayetinde ostium abdominale,bunun da etrafında fîmbria tubae uterina bulunur. Bu da genişleyerek infundibu- lum tubae uterinae ’yi yapar. Ovarium’da meydana gelen ovum boşluğa düşer, burada fimbria tubae tarafından yakalanarak infundibulum’a oradan da salpinx’egeçer. Fécondation esas itibariyla tubae uterina’da meydana gelir. Ovarium, A. ovarica (erkeklerde A. testicularis’in homologu) ile beslenir. Bu damar capsula’ya kol gönderdiği gibi oviduct (sal- pinx) ve uterus’a da bir kol gönderir ve sonki A. urogenitalis’den gelen a. uterina ile anastomoz olur. Sağ ovarium’un venası v. cava caudalis’e, sol ovarium’unki ise sol vena renalis’e dökülür.

insanda ovum spermatozoa tarafından 10 saat içnde feconde edilir. Halbuki sparmatozoa’nın yaşam müddeti daha çoktur.

Ovum,

ovariumda folliküllerde teşekkül eder, olgunlaşınca nihayet graff follikuli halindeyken

 

ovulationmeydan gelir, follikül patlar ve yumurta salpinx’e düşer. Patlama yeri lutein dokusu ile doldurulur ve corpus luteum teşekkül eder. Bu müteakip bir ovulation’a kadar kalır. Ovulation’dan sonra fécondation olmazsa corpus luteum gebelik müddetince devam eder, olursa corpus luteum dejenere olur. Follikül teşekkülü beynin ventral’inde yer alan Hypophysis bezinin saldığı FSH (follikül uyarıcı hormon) ile olur. Ovulation insanda her 28 günde bir olur, bazı hayvanlarda 21, farede her dörtgünde bir olur. Placentationher hayvanda değişir ve köpeklerde placenta zonaria mevcuttur.

 

Şimdi

 

symphysis pelvis’den os coxae’leri ayırınız ve ex- ternal génital organları bir tarafa çekiniz ve m. rectus ab- dominis’in yapışma yeri olan