Telefon: 0216 305 35 08    Adres: E-5 Maltepe Köprüsü Atatürk Cad. No:154/3 Maltepe/İSTANBUL

Veteriner | OS FEMORİS


Veteriner |

OS FEMORİS

,

 

Collum femoris belirgindir. Trochanter majör caput’un hizasına tamamiyle yetişemez yalnız buldoğlarda onu geçer. Caudalde her condy lus’un üzerinde, küçük birer eklem yüzü vardır. Bunlar M. gastrocnemi us’un kirişi içerisinde bulunan (ossa sesamoidea) susam kemikleri içindir. Bunlardan letaral olanı yassı, oval yuvarlak eklem yüzü ile biraz daha büyüktür. 3. bir küçük susuma kemiği M. popliteus’un kirişi içersinde bulunur. Trochanter major’un belirgin trochanter tertia’ya kadar inen, lateral’e bükük bir kenarı vardır. Trochanter majör düz larak medial’e çevriktir. Kedide enli ve kısa olan trochlea patellaris'dir.

 

Patella’

 

 

sı dar ve küçüktür. Kedide yassa bir keskiye benzer. Uzun ve kuvvetli olan tibia proximal kısmında zayıf, S şeklinde bükülmüştür. Tibia kuvvetli bir crista tibiae taşır. Bunun M. semitendineus’un yapışmasına mahsus birçıkıntısı vardır. Condylusların eklem yüzleri hemen hemen aynı düzlem üzerinde bulunur. Eminentia intercondyli- ca’nın çıkıntıları alçaktır. Distal nihayetinde yalnız malleolus medalis ve facies articularis fibularis(lateral tarafta) bulunur.

Fibula’sı dar, heri iki ucunda biraz kalınlaşmıştır. Malleolus

 

lateralis,tibiae ve Tf ile eklemleşir.

llium’un

 

lateral bölgesini kaslar örter (şekil 30,31,32). Bu kaslar fascia glutea tarafından sarılmıştır. Bacağın lateral tarfına inen kısmında m. tensor fascia lata bulunur. Fascia glutea kaldırılınca şu kaslar görülür. Tam ilium’un lateral yüzünde uzanan m. gluteus medi- us, bunun caudal’inde m. gluteus superficialisdir, şimdi dorsal yüzde m. longissimus dorsi’nin ilium’a yapıştığını tesbit ediniz. Bunun medi- nl’inde, m. sacrococcygeus dorsalis lateralisbunun da medial’inde, m. sacrococcygeus medialis yer alır

lis’in

 

lateral’inde m. intertransversarius dorsalis coccygeus bulunur.

 

 

 

Ventral tarafta bu son üç kasın karşıtı bulunur. Hepsi kuyruğun hareketinde rol oynar. M. intertranversaria’lar arasında, A. sacralis lateralis seyreder. M. gluteus medius ’un altında m. gluteus profundus, hemen m. gluteus superficialis’inmedial yüzünde m. priformis görülür. M. gluteus medius’un cranio-ventral’inde üçgen şeklinde m. tensor fasciae latae, bunun da önünde şerit gibi m. sartorius bulunur. Os femoris bölgesinin leteral’ini genişçe bir kas kaplar, bu m. biceps femoris’dir. Articulatio genus’un caudal’inde hemen m. biceps femoris’in caudal’inde ince şerit tarzında bir kas dorsoventral istikamette uzanır, bu m. abductor cruris caudalis’tir. Hemen bunun arkasında tuber ischii ’den çıkıp ventral’e doğru uzanan m. semitendinosus, bunun da medial’inde m. semimem- branosus yer alır. M. semimembranosus’un cranial’inde m. abductor magnus ve brevis yerleşir. Os femoris, m. quadriceps femoris adındaki bir kas ile çevrilmiştir. Bu m. rectus femoris; vastus lateralis, vastus me- dialis, vastus irıtermedius’dan teşekkül eder ve rı. femoralisile innerve edilir. Gluteal kaslar os femoris’in trochanter majus’una yapışırlar. Hemen bunun arkasında fossa trochanterica bulunur. M. gluteus superficialis, m. gluteus medius’dan biraz ventral’de trochanter tertius’a yapışır. Bu trochanter köpekte belirgin değildir. Fossa trochanterica’ya ise for. obturatorium’un iç ve dış tarafında yer alan m. obturatorius internus, m. obturatorius externusile Mm. gemelli ve m. quadratus femoris yapışır. Son iki kas os ischium’un ventral ve lateral yüzlerinden çıkarlar. M. obturatorius internus’un tendosu incisura ischiadica majör’dan ve m. gemellus’un iki parçası arasından geçer ve fossa’ya gider. Bu dört kas bacağın lateral rotatorlarıdır. For. obturatorium’dan N. obturatorius geçer ve os femoris’in medial’indeki kasları innerve eder.

 

M. biceps femoris’e derin olarak n. ischiadicus yer alır. N. ischiad- icusvücudun en kalın siniridir. Bu ekseriya son iki

b) Sutura: Örneğin, baş kemiklerinin birleşmesi.

c) Gomphosis: Dişlerin fibröz bir doku ile diş etlerine tutunması.

2. Junctura cartilágine (amphiarthrosis) hemen hemen hareketsiz eklemlerdir. Örneğin; Symphysis pelvis.

3. Junctura synovialis (synathrosis) hareketli eklemlerdir. Bu eklemlerde bir eklem boşluğu cavum articulare ile bunu çevreleyen capsula articularis mevcuttur. Bu capsul, dıştan capsula fibrosa içten capsula syn-ovalis’den oluşur. Capsula synovialis, synovia adında sarımtırak akıcı yağ kıvamında bir sıvı salgılar. Eklem boşluğunda bulunduğundan kemiklerin birbiriyle sürtünmesine mani olur. Bazı eklemlerde art. genis ve art. mandibularis’de kemik yüzlerine birbirine uyuşturmak için me-niscus’lar bulunur. Diarthros eklemlerde capsula’lardan başka kemikleri birbirine bağlayan ligmentler mevcuttur. Eklemler flexio, extentio, rotatio, abductio , adductio, circumdactio, hareketleri yapar. Örneğin; Art coxae'de caput femoris acetabulum’un içine girmiştir, ve rotation hareketleri yapar. Art. cubiti, flexio ve extentio hareketleri yapar. Adeta bir reze gibi çalışır. Onun için bu gynglimus bir eklemdir. İki vertebra arasında discus intervertebralis bulunur, bu teşekkül yastık vazifesi görür ve dışta anulus fibrosus içte, ortada nucleus pulposus’dan oluşur. Sonki yumuşak olup, bazen hernia’ya sebep olur (şekil 10).

M. biceps femoris’i aşağı doğru indiriniz.

Kasın orta ve ventral kısımlarının n. ischiadicus ile proximal kısmının N. gluteus caudalis tarafından innerve edildiği görülür. N. gluteus caudalis’in incisura iscihadica majoris’den geçtiği tesbit edilir. Ayrıca N. iscihadicus’dan m. semitendinosus, m. semimembranosus ve m. adductor cruris caudalis’e kollar gider. Bu sinir trochanter major’un ve femur’un collum’unun caudal’inden lateral rotator kasları kroslar ve ikiye ayrılır. Medial olan n. tibialis, lateral olan ise n. fibularis (peroneus) dır. Sonki n. cutaneus lateralis'i verir, bu kol m. biceps femoris’i deler ve deriye ulaşır. Bilindiği gibi bir de n. femoris cutaneus lateralis vardır. Bu IV. lumbal sinirden ayrılır femur’un hemen caudal ve ventral nihayetinden m. gastrocnemius çıkar. Bu, Mm. gastrocnemius lateral-is’e ve medialis’e ayrılır. Her ikisi ve m. flexor digitalis superficialis, m. biceps femoris, m. semitendineus Tendo calcaneus communis’i yapar ve os tarsi fibulare’nin tuber calcis’ine yapışır.

Şimdi bacağın medial yüzüne bakınız.

M. sartorius iki parçalıdır. Bunun caudal’inde küçük bir kas olan m. pectineus bulunur (şekil 32 1). İki kas arasında üçgen gibi bir saha (trigonum femorale, s. spatium femorale) vardır. Bu üçgenin lateral duvarı vastus medialis ile oluşur. Yüzlek olarak A. femoralis, V. femoralis

 

 

 

lumbal ile iki sacral sinirlerden oluşur.

 

Lig. sacrotuberosum

 

ve m. biceps femoris’in orijinine yakın A. ve V. glutea caudalis bulunur. Siyatik sinir (N. ischiadicus) m. semitendinosus ve semi membranosus’a kollar gönderir.

plexus’dan çıkar. Bir de n. gluteus cranialis vardır, VI. ve VII. lumbal sinirlerden orijini alır. Cavum pelvis’i incisura ischiadica minor’don A. ve V. glutea cranialis ile beraber terkeder ve m. tensor fasciae latae’ye gider. A. iliaca externa, aorta’dan ayrılır, cavum abdominis’i terketme-den A. profunda femoralis’i (45° lik bir açı ile ) verir (şekil 35). Bu pu-bis’in pelvik yüzünde seyreder ve küçük bir kolu foramen obturatum'n verir, kendisi os femoris’in proximal nihayetinin medal yüzünden cau-dal’e gider ve A. glutea caudalis ile anastomoz olur. n. femoris profun-da’nın hemen başlangıcında truncus pudendo epigastricus’u verir. Bu da A. epigastrica cauadalis profundus ile A. pudenta externa’a ayrılır. Son-ki, cavum abdominis’i canalis inguinalis’in caudal’inden terkeder. Dişide vulvada erkekte preputium, scrotum’da nihayetlenir. Bu damarlarla beraber venalarda seyreder. A femoralis bir kas kolu ramus mus-cularis’i verdikten sonra A. saphenus’u verir. Bu, n. saphenus ile beraber seyreder. Art. genus’un hemen dorsal’inde A. genus’u diz eklemine gönderir. Diz ekleminin caudal’inde A. femoralis caudalis’i gönderdikten sonra damar m. gastrocnemıus’lar arasından geçer ve A. tibialin cranialis ve A. tibialis caudalis’e ayrılır.

Art. genus’un caudal’inde m. popliteus bulunur. M. biceps femoris’in nihayetinin medial yüzünde in. poplitea adında bir lenf yumrusu mevcuttur. Art. genus proximalde fémur, distal’de tibia, cranial’de patel-la oluşur. Fibula ekleme iştirak etmez. Os femoris’in distal nihayetinde sağlı sollu ve mm. gastrocnemii'ler içinde iki susam kemiği ossa sesa-moidea m. gastrocnemii oturur. M. popliteus'un başlangıç tendosund? da os sesamoideum m. poplitei vardır. Diz eklemi iki adet meniscus taşır. Ehemmiyetli olarak cranial (lig. cruciatum craniale) , caudal (lig. cruciatum caudale), lig. femoropatellare mediale ve laterale, lig. (collatérale tibiale (medial), lig. collatérale fibulare (latéral), li-gamentleri vardır. Bazen bu cruciate ligamentler kesilir.

Tibia'nın caudal'inde m. flexor digitalis profundus bulunur. Bu parmakların distal nihayetine kadar uzanır. Üç kastan oluşur (şekil: 31).

1. M. flexor hallucis longus,

2. M. tibialis caudalis,

3. M. flexor digitorus longus, Derin tendo esas ilk ikisi tarafından yapılır.

Tibia’nın dorsal ve lateral’inde şu kaslar bulunur:

1. Af. tibialis cranialis (en üstte)

2. M. extensor digitorum longus (öncekinin altında)

3. M. fibularis longus (lateralde)

4. M. extensor digitalis lateralis (lateralde)

  • M.
  • extensor hallucis longus,
    1. Tibia'ya yakın olarak.

 

  • M. fibularis
  • brevis,
  1. M. flexor hallucis longus'un hemen önündn

Tarsus eklemi

 

(art. tarsi)yadi tarsal kemikten oluşur. Kn büyükleri os tarsi tibiale (talus)ve os tarsi fıbulare (calcaneus) dir.

Ossa

 

tarsi'nin 7 kemiği vardır. Uzun Tt'nin eklem makarası nis beten enlidir. Parmaklara doğru daralan ve mantar şeklinde olan bir boyun teşkiliyle ayrılan caput tali, Tc'nin üzerinde bulunur. Plantar'dıı sulcus tali ile ayrılan eklem yüzleri Tf ile, dar lateral yüzü fibula ile ek lemleşir. Tfnin sustentaculum tali'si kısadır. Tuber calcanei,enli sagittal oluğu ile Tc'nin çukurlaşmış proximal eklem yüzü Tt ile distal ek lem yüzü Tl, T2 ile, lateral eklem yüzü T4 ile eklemleşir.

Arka bacakta V. femoralis'den büyük bir

 

vena ayrılır (V. saphena medialis yahut magna)(şekil: 37). Bu plantar ve dorsal kollara ayrılır. Ln. poplítea'nın hemen ventral'inde görülen derinin altına ve bacağın lateral yüzünde seyreden v. saphena lateralis(parva) bulunur. Arka bacakta ossa tarsi'den sonra beş tane metatarsus görülür, ancak birincisi çok ufaktır.Metatarsus II-III-IV ve V birbirinin aynıdır. Her bir meta tarsus üç phalanx (birincide iki) ile nihayetlenir. Phalanxlarin nihaye tinde unguícula(Tırnak) vardır, bu elastik bir lig. dorsalisile ikinci phalanx'a bağlanır.

 

Os

 

tarisi fibularenin caudal yüzünde canalis tarsigörülür. Buradan m. flexor digitorum profundusgeçer. Metatarsus ile phalanx I arasında art. phalangis secunda, II. ile III. phalanxarasında art. pha langis tertia bulunur. Phalanx'lar ossa digitorum manus' u (digital iskeleti) teşkil eder.

Köpekte dört

 

metatarsus kemiği vardır.Bunlar Mt 2-5 olup uzunluV ve kalınlıkları dışında Mtc'ler gibidirler. Mt3 ve Mt4 plantarda basis üzerinde her tarafta susam kemikçikleri için birer zayıf eklem çıkıntısı taşırlar. Mtl çok kere reduxiona uğramıştır. Tam bir birinci parmaktí görülebilir. Buna kurt tırnağı denir. Bu, tam teşekkül etmiş ve epidor- moidal organ taşır. Tarsus normal durum gösterir. Tl kendi yerinde oturur. Buna biraz zayıflamış Mt 1 eklenir ve sonki, susam kemiğinin havi 1. parmak eklemi içinde baş parmakta olduğu gibi iki phalanx'll parmağı ( ph. 1 ve ph. III.) teşkil eder.

 

Ön bacağı gövdeye bağlayan kasları tekrar gözden geçiriniz (şekil: 38).

Bildiğiniz gibi ön bacağın göğüse bağlantısı kemik ile olmnyif kaslar vasıtasıyla olur. M.

 

trapezius ve m. rhomboideus dorsal olarak,

m.

 

omotransversarius cranial olarak bulunur ve m. brachoiceplius omu-

 

zun üstünden humerus'a gelir. Mm. pectoralis ise sternum'dan bacağa yapışırlar.

Şimdi

 

plexus brachialis’i tetkik ediniz (gekil: 16).

 

Plexus

 

6,7 ve 8. cervical sinirlerin ventral kolları ile ilk veyn ikinci göğüs sinirlerinin ventral’lerinin birleşmesinden oluşur. Plexus’dan ayrılan ilk sinir n. suprascupularis, sonra rı. ulnaris, n. medi• anus ve n. radialis’dir. N. suprascapular is, 6. ve 7. boyun sinirlerinin ventral kolarından oluşur. Bundan sonra n. subscapularis ve hemen onun yanında n. axillarisbulunur. Tam buna yakın n. musculocuta- neus geçer. Sinirlerle beraber A. subclavia’nın devamı A. axillaris görülür (şekil : 35). Vena da arteri ile beraber seyreder. V. cephalica’mn distal kolu ya V. axillaris’eyahut ta V. subscapularis’e dökülür.

 

Şimdi scapula’ya bakınız, onu inceleyiniz.

Bu,

 

Spina scapula ile cranial’de fossa supraspinam, caudal’de fossa infraspinam’a ayrılır. Spina’nın ventral ucu acromionbizzat scapu- la’nın distal nihayeti ise humerus’un caput humeri’&ini içine alan cavi- tas glenoides adında çukurluğu taşır. Medial yüzde fascies serrata’ları ve cranial margo’nun distal’in tuberositas scapula,onun da üzerindi küçük bir çıkıntı processus corocoideus bulunur. Spina scapula'dan m. omotransversarius çıkar ve buraya m. trapezius yapışır. Scapula’nın boyun kısmından ve lateral’de n. supra scapularis geçer ve m. supras- pinatus’a gider. M. supraspinatus, fossa supraspinam, m. ingfrasipatuı fossa infraspinam’da yerleşir. Scapula’nm medial yüzünde ise m. sub scapula-ris bulunur ve caudal’de scapula kenarından m. teres major çıkar. Bu hemen m. subscapularis’in arkasında n. axillarisbulunur ve omuz ekleminin (Art. humeri) caudal tarafında m. subscapularis ile m. teres major arasından geçer. Buna v. subscapularis ve A. subscapulariı arkadaşlık eder. Scapula’nın lateral yüzünde yüzlek olarak m. deltoido us görülür. Bu iki parçalıdır. Biri acromion’dan diğeri fossa infraspi nam üzerinden çıkar ve ikisi humerus’n tuberositas deltoidea'sını yapışır.

 

Art.

 

humeri’ye

distal’den humerus kemiği iştirak eder. Bunun spi rai bir oluğu vardır, içinde m. brachialis oturmuştur. Proximal uçta v< lateral’de tuberculum majus,medial’de tuberculum minusbulunur. Tu- berculum majus’tan crista anconea adındaki bir crista distal’e doğru tu berositas deltoidea’ya kadar uzanır. Humerus’un distal’inde trochlea bu lunur. Bunun dorsal’inde foramen supratrochleare görülür. Buradan hi bir şey geçmez. Art. humeri etrafı bir capsula ile çevrilmiştir ve eklen içinde bir lateral ve medial iki lig. glenohumerale taşır. Esasen eklen civarı kaslarla sarılmıştır ve bu kaslar lig. vazifesi görür. Scapuln’ııı

 

lateral

 

 

 

ve caudal tarafında, m. infraspinam’ın altında m. teres minor bulunur. İşte m. teres minor ve major ile m. deltoideus n. axillarisile in- nerve edilir. A. subscapularis dorsal’e doğru gider ve n. axillaris ile beraber seyreder ve a. circumflexa humeri caudalis’i verir. Eklemin cau- dal’inde m. triceps brachii bulunur. Bunun caput longum, caput laterale, caput mediale’si vardır. Caput laterale’nin altında caput accessorius adında dördüncü bir parça bulunur. Şu halde köpekte bu kas dört başdır. Bu grup kaslar n. radialis ile innerve edilir.

 

N.

 

 

 

musculocutaneus,

 

plexus brachialis sahasında damarların la- teral’inde bulunur. Diğer bütün sinirler ise medial’dedir ve m. triceps brachii’nin medial kenarı boyunca iner. M. triceps brachii, antebrachi- um’un kemiğinin olecranon’una yapışır. Kas art. cubitVnin (dirsek eklemi) extensor’u, art. humeri’nin flexor’udur. Caput longum’un medi- al’inde ince bir kas olan m. tensor fasciae antebrachii bulunur. A. axillaris, a. subscapularis’i verdikten sonra A. brachialis olur. Scapu- la’nin tuberositas scapw/a’smdan çıkar ve humerus’un medial yüzünde ilerler bir tendo ile ulna’ya diğer bir tendo ile radius’a yapışır. İki tendo arasında m. brachialis’in yapışma tendosu görülür. Tam n. musculocu- taneus’un m. biceps brachii orijinine gittiği yerde A. brachialis, A. circumflexa humeri cranialis’i verir. Esasen n. musculocutaneus m. biceps brachii’in medial yüzünde aşağı iner. N. medianus ve n. ulnaris beraber bulunurlar. N. ulnaris, ulna kemiğine medial olarak seyreder (olecro- nön’un altında ve humerus’un epicondylus’unun medial’inde).

 

Humerus’un epiciondylus letaralis’inin caudal’inde olecranon’a yapışan m. olecrani bulunur. M. brachialis’e rafaket den sinir n. radia- lis'tir. Bu,

 

 

 

carpus(bilek) ile digitilerin (parmak) extensorlanm innerve eder, bir de medial yüzde scapula’nın proc. coracoideus’undan çıkıp hu- merus’a gelen m. coracobrachialis vardır. A. brachialis, A. cubiti’ye gelmeden evvel m. biceps brachii’ye bir kol verir. Nihayet carnial’e doğru A. collateralis radialis proximalis,caudal’e doğru A. colrateralis ulnaris’i gönderdikten sonra sonki n. ulnaris ile beraber seyreder ve nihayet A. brachialis, A. mediana olur. A. colrateralis proximalis, n. radialis ile beraber seyreder.

 

Ossa anterbrachii

 

iki kemikten oluşur. Hayvanda ayakta duruş- pozisyonuna göre

 

 

 

radius cranial ve medial’de, ulna caudal ve lateral’de yer almıştır. İkisi arasında biri proximal’de diğeri distal nihayette iki spatium interosseum bulunur. Ulna’nın proximal ucu üç çıkıntı gösterir ve olecranonadını alır. Radius,ulna’dan daha kalındır. Ossa antebrac- hii’ni distal’inde carpuskemikleri yer alır. İki sıra halinde bulunan ossa carpi’nin proximal sırasında ve medial’den lateral’e doğru os carpi radiale ,os carpi intermedium, os carpi ulnare, os carpi accessorium,dis-

tal sırasında os

Köpekte ossa carpi 7 kemikten oluşmuştur.

 

Os carpi radiale büyüktür, çünkü os carpi intermedium ile birleşmiştir. Os carpi accen- sorium çomak şeklindedir.

Yassı, yuvarlık, küçük 3. bir susum kemiğinde Cr+i’nin mn dal’inde ve Mc l’in

 

proximal’inde bulunur.

 

Ossa metacarpi,

beş tane olup Mc 1 en kısadır ve öbürlerinden ayrılır öbürleri birbirine sıkışmış bir (uzun) orta çift ile (kısa) dış çifte ayrılırlar, öyle ki 5 parmaklı olan etçil ayağı çift parmaklı yapıya sahip olur. Mc 2 de çok

 

proximal’e uzamıştır. Capitulum’un bir eklem makarası, onun volar’inde sagittal bir crista ve susam kemikleri için ikiye ayrılma onun dorsal’inde oldukça belirgin bir enlemesine oluk, yanlar da band çukurluğu ve çıkıntısı vardır.

 

Ossa digitorum manus

’da (parmak iskeleti) orta parmağın pha

 

lanx’lan daha uzun ve daha kuvvetli teşekkül etmiştir. Phl, Ph2’den uzundur ve dört köşelidir. Ph III tırnak kemiği olarak özel bir yapıyıı maliktir. Ph II yoktur.

Ph 1, şişkin uçlarıyla dört köşeli kısa bir silindir şeklindedir ve hafif dorsal’e kıvrıktır. Bir yarık vasıtasıyla 2 band çıkıntısın« ayrılmıştır.

 

Distal troehlea eyer yüzü olarak teşekkül etmiştir.

Ph II daha kısa bir silindir biçimindedir.

Ph III köpekte kalın-köpek tırnağı şeklinde ve küt, yanlardan biraz basık bir koni şeklindedir. Palmarda çengel şeklinde yukar bükülmüştür. Yan yüzler

 

proximal kısmında bir sırt yapacak tarzde seyrederek volarda dar bir taban yüzü ile tamamiyle ayrılmışlardır Proxikmal’de yan çıkıntı koni biçiminde bir çıkıntıya taşır. Bu çıkıntı palmar yüzde tabanda kamburlaşır, fakat yanladan ve dorsal’de keskin tırnak cristası ile çatılanır. Pulvinus çıkıntısının yanlarında tırnak deliği bulunur.

Susam kemikleri, etçillerde volar ve

 

dorsal .olarak teşekkü etmişlerdir. Volar susam kemikleri 2-5. parmakların 1.eklemleri üzerinde 2 şer adet bazen bir adet, 2-3. eklem üzerinde 1 er adet kıkırdaksı olarak kalırlar. Dorsal susam kemikleri 1. ve 2. parmak ek lemeri üzerinde bulunur. Bunların proximal olanları çok defıı kıkırdaksı olarak eklem kapsülleri içinde, daima kıkırdaksı olan dil tal susam kemileri ise gerici kasın kolları içinde bulunurlar.

N. medianus, m. pronator teres ve

 

m. quadratus, m. flexor carpi rı» dialis, m. flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum profun dus’un caput radialis’ini innerve eder.

 

N. ulnaris,

nntebrachium’un medial’inden caudalateral’e doftrıı

 

 

 

 

carpale primum, scecundum, tertium, quartumbulunur. Bunlardan sonra beş adet ossa metacarpalia gelir. Carpus’dan distal’e doğru arka yüz olan palmar yüzde her art. metacarpophalangea’da 2 ossa sesamoidea vardır. Art. cubiti, gingliymus bir eklemdir. Collateral liga- mentlerden başka caudal’de olecranon’dan çıkıp humerus’a yapışına lig. olecrarıi eklemi kuvvetlendirir. M. biceps brachii’nin yapışma yerinin lateral’inde m. supinatorius, medial tarafında ise m. pronator teres adında iki kas bulunur. Bunlar antebrachium’u medial’e ve lateral’e döndürürler. Ulna ile radius arasında m. pronator quadratusbulunur. M. pronator teres’in caudal’inde m. flexor carpi radialis, onun da arkasında yüzlek olarak m. flexor digitorum superficialisyer alır. Ossa antebrachii’nin cranial yüzünde m. extensor carpi ulnaris sonra m. ex- tensor digitorum lateralisonun de yanında m. extensor digitorum communisbulunur. Sonkinin biraz üzerinde ve medial yüze doğru m. extensor carpi radialis distal’e doğru iner. Caudal yüzde olecranon’dan çıkıp aşağıya iner, yine arkada m. flexor carpi ulnaris’in caput ulnaris’i görülür. Bunun lateral’inde caput humeralis’i (m. flxor carpi ulnaris’in) bulunur. M. flexor carpi ulnaris’in caput ulnaris’inin medial’inde m. flexor digitorum profundus yer almıştır.

 

Parmaklarda (digiti) kas tendolarını yerinde tutan lig. anulare’leri tetkik ediniz.

 

Bunlar yarım halka biçimindedirler, tendoların açılmalarına mani olurlar.

 

Antebrachium’un carinal yüzünde deri altında v. cep- halica humeri’yi bulunuz (şekil: 14).

 

Bunun yanında ince bir kas şeridi vardır, o m. brachioradialis’tir.

 

A. mediana,

 

a. cubiti’nin medial yüzünde A. interossea commu- nis’ı spatium interosseum’a gönderir. Kendisi antebrachium’un ortalarında ikiye ayrılır, biri zayıf, A. ulnaris, diğeri kuvvetli A. radial- ı's’dir. A. mediana yanında n. medianus seyreder.

 

M. flexor

 

 

 

digitorum superficialis 2.,3.,4. ve 5. parmakları I. pha- lanx’lannin distal II. phalanx’lannin proximal nihayetlerine gider. M. flexor digitorum profundus ise III. phalanx’lara yapışır.

 

Carpus

 

 

 

ekleminin palmar yüzünde palmar lig. carpalia trunsver- sum os accessorius’dan çıkar, transversal seyreder, bunun altında m. flexor digitorum profundus’un, üstünden m. plexor digitorum superfi- cialis’in tendosu geçer. Burası canalis carpalisadını alır. Bu son iki kas tendosu arasında n. medianus ile A. ulnaris bulunur. Dolayısıyla n. ulnaris kanalın dışında’dır.

 

deriye kollar verir. Ayrıca m.

 

 

 

flexor digitorum profundus’un caput hu- meralis’ine, m. flexor carpi ulnaris’e kollar gönderir.

 

N. radialis,

 

cubiti, carpal

 

 

 

ve digital eklemlerin extensor kaslarını innerve eder. Ayrıca antebrachium’un cranial yüzündeki deriye kollnr gider.

 

N.

 

 

 

axillaris’i

 

m. suscapularis, m. teres major’u innerve eder.