Telefon: 0216 305 35 08    Adres: E-5 Maltepe Köprüsü Atatürk Cad. No:154/3 Maltepe/İSTANBUL

Veteriner | BAŞ İSKELETİ


Veteriner

BAŞ İSKELETİ

Baş iskeleti şu kemiklerden oluşur:

 • Os occipitale:
 1. Bu kemik ossa cranii’nin
  1. en caudal kemiği olup for. occipitale magnum’u taşır, buradan medulla sipanlis geçer, canils vertebralis’e girer. Deliğin iki tarafında condylus occipitalis’ler yer alır. Bunların yanlarında da proc. jugularis’ler bulunur.

Bu kemiğin

 

dorsal yüzünde crista occipitalis externaadında çok kuvvetli bir crista teşekkül etmiştir.

 

 • Os interparietele:
 • Doğumdan önce os occipitale ile birleşir, os pa- rietale ile os occipitale arasında bulunur.
 • Os parietale:
 • Cavum cranii’nin yan duvarlırın yapar.
 • Os frontale:
 • Os
 1. parietale’nin rostral tarafında bulunur. Proc. supra orbitalis adında kısa bir uzantı taşır, buradan lig. supra orbitaleçıkar ve arcuti zygomaticus'a gider, bu kemik orbita’nın

   

  caudal duvarım yapar,

  • Os temporale:
  1. Os parietale’nin ventral’inde bulunur ve proc. zy- gomaticus’u, os zygomaticus’un proc. temporalis’ine doğru gönderir. Hor iki processus, arcus zygomaticus’u teşkil eder. Os parietale, os temporale ile proc. zygomticus’un arasında fossa temporalisbulunur, bu çukur köpekte çok geniş ve kuvvetli olan m. temporalis’i içine alır. Os tempo- rale’nin pars petrosa, pars tympanica ve pars squomasagibi kısımları vardır. Pars petrosa’nın medial yüzünde porus acusticus internasbulunur. Burada n. fascialis ve n. vetsibulocochlearis görülür. Pars tympa- nica’nın bulla tympanica’s\ orta kulağın bulunduğu yerdir ve burası ku- barıktır, hemen bulla tympanica’nm caudo-dorsal’inde n. fascialis’in kafatası boşluğunu terkettiği for. stylomastoideus ile bulla’nın cranio- dorsal’inde kulak kepçesinin oturdğu porus acusticus externus yer alır, bulla’mn medial’inde pars petrosa, iç kulağı ihtiva eder. Bu sert bir kemik olup fossa mandibularis’e yakındır.

   

  • Os sphenoidale:
  1. Bunun basisphenoid ve presphenoid diye iki kısmı vardır. Hemen başın ventral’inde basi occipitale’nin önünde median hatta bulunur. Basisphenoid, dorsal yüzde sella turcica’y\ (Türk eğeri) oluşturan fossa hypofcialis, dorsum sella ve proc. clinoideus cau- dalis’i şekillendirir. Yanlarda ala’ları vardır. Ala, for. ovale, for. ca- rotica, for. spinosum’u ihtiva eder.

   

  • Os pterpgoideus:
  • Çok geniş ve kısadır, choana’nın leteral kenarını yapar.
  • Os ethmoidale :
  • Cavum cranii’nin
  1. rostral hudutlarını yapar. Beynin bulbus olfactorius’unu sağlı ve sollu olarak içinde taşır. Bu çıkurluklarda oldukça fazla delik görülür, bu deliklerden fila olfacto- ria’lar burun boşluğuna geçer.

   

  • Os lacrimale:
  • Çok küçüktür, fossa m.
  1. obliquus ventralis ve fossa Nacci lacrimalis bu kemiğin orbital yüzünde bulunur.

   

  • Os nasale:
  1. Burun boşluğnun dorsal ve yan duvarlarını yapar.

   

  Os vomer:

  Choana’nın ortasında bulunur ve

   

  septum nasi’nin oturması için sulcus septalis’e sahiptir.

 2.